Medezeggenschapsraad

Leden medezeggenschapsraad schooljaar 2020-2021:

Personeelsgeleding:
Anna Schellekens
Lilly Koenen

Oudergeleding:
Eline Weeda (voorzitter)
Fleur Voorneman
Mara Joustra (GMR)

Als Medezeggenschapsraad (MR) van de Vrijeschool Amsterdam West (VSAW) praten we met het schoolbestuur over zaken als beleidsplannen, ouderbijdrage en de begroting, maar bijvoorbeeld ook over de groei van de school, thuisonderwijs in tijden van corona of de aanstelling van de schoolleider. In de MR zit vertegenwoordiging vanuit het personeel en vanuit de ouders.

Het bestuur van VSAW valt, net als de andere vrije basisscholen in Amsterdam en Amstelveen onder de Stichting Geert Groote Scholen Amsterdam met a.i. Floris Dekker als uitvoerend bestuurder. Dit stichtingsbestuur heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin de verschillende MR-en vertegenwoordigd zijn. In de GMR wordt gesproken over bovenschoolse zaken, zoals strategisch beleidsplan. Het gaat dan om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur. Vanuit de MR-VSAW neemt een vertegenwoordiger van de oudergeleding en van de personeelsgeleding deel aan de GMR. Wil je meer weten over een MR of de GMR neem dan contact op mr@vsaw.nl.