ONDERWIJS

visjes

DE KLEUTERKLAS

Voor kleuters is de vrijeschool leuk en leerzaam. Onze aanpak is het best te omschrijven als: langer spelen om beter te leren. Met de nadruk op fantasie en spel. De verschillende spelvormen bieden volop mogelijkheden om allerlei dingen te ontdekken én te ontwikkelen. De grove en fijne motoriek, de taal en dingen samen doen. Bij oudere kleuters, vijf- en zesjarigen, wordt het spel doelgerichter, meer leren. Aan de overgang van kleuter naar leerling wordt in de vrijeschool dan ook veel aandacht gegeven. Is het kind klaar voor de overgang van spelen naar leren, dan maakt het de overstap naar de basisschool. Op de vrijeschool staat de kleuterschool (groep 1 en 2) enigszins los van de onderbouw (groep 3 t/m 8). Voordat een kind van de kleuterschool naar de onderbouw gaat, onderzoeken we of het toe is aan die overgang. In dit leerrijpheidsonderzoek komt de ontwikkeling op het vlak van motorische, sociaal/emotionele en cognitieve vaardigheden aan bod. Ook kijken we in hoeverre de vaardigheden leren lezen en rekenen zijn ontwikkeld, hoe het kind ruimtelijke begrippen en tijd beleeft en wat het niveau van logisch denken en ordenen is. Kortom; is het kind toe aan de overstap van leren vanuit de nabootsing (kleuters) naar leren via instructie (basisschool)?

HET BASISONDERWIJS

Als het kind naar de onderbouw gaat, komt de beleving van het kind meer op de voorgrond. Op de vrijeschool leer je met je hoofd, hart en handen. In de onderbouw van de vrijeschool gaat het er beweeglijk toe. In de rekenles zijn handen en voeten net zo actief als het hoofd, bij taal wordt geschreven, gedicht, getekend, gezongen, gereciteerd en toneel gespeeld. Steeds met het doel de leerstof bij de kinderen tot leven te brengen, zich eigen te maken en op creatieve wijze toe te leren passen. Daarnaast zijn er vele stille momenten: als er verhalen worden verteld of tijdens het zelfstandig werken.

Het periodeonderwijs: verdieping van de lesstof

Vanaf de eerste klas krijgen onze leerlingen ‘periodeonderwijs’. Elke ochtend begint met de periodeles. Dat betekent dat het kind gedurende een aantal weken elke ochtend tot de eerste pauze, hetzelfde vak krijgt. In zo’n periode wordt de interesse gewekt bij het kind, zodat het wil gaan leren en zich in een vak wil verdiepen. De periodeles is als een steen die in het water valt en steeds grotere kringen maakt. Sommige kinderen pakken al van alles op in de eerste kring rond de gevallen steen, anderen pakken iets uit de derde kring op. In onderwijstermen heet dit concentrisch leren. Aan het einde van de periode hebben de leerlingen, naar vermogen, dezelfde doelen behaald, maar de wegen naar die doelen zijn gedifferentieerd.

Werkplaats- of oefenuren: het leerproces als een leerlijn

De periodeles wordt gevolgd door wat wij de werkplaats- of oefenuren noemen. Tijdens deze uren oefenen wij vaardigheden met de kinderen. De leerstof die is aangelegd in het periodeonderwijs wordt tijdens deze uren onderhouden en verder geoefend, zodat kinderen de leerstof zelfstandig beheersen. Het periodeonderwijs valt onder concentrisch leren, bij de werkplaats- of oefenuren spreken we van lineair leren. Bij deze vorm van lesgeven gaat het om de stapjes die kinderen zetten, de leerkracht neemt ze mee in het leerproces. De ene stap komt uit de andere voort. Een kind kan pas gaan lezen als het de letters kent. Dat is de eerste stap en van daaruit volgen de andere stappen. In dit proces kan er op elk moment getoetst worden, want je weet precies waar het kind zou moeten staan en welke stappen er genomen zijn. Omdat het tempo waarin een kind de lesstof oppikt een individueel proces is, wordt er tijdens de werkplaats-/oefenuren binnen de klas op niveau gedifferentieerd.

Kunstzinnige vakken

Op de oefenuren volgen de vaklessen en kunsturen. Schilderen, tekenen, vormtekenen en muziek worden meerdere keren per week gegeven, zowel in combinatie met het periodeonderwijs als met de werkplaats-/oefenuren.
Naast deze kunsturen krijgen de kinderen ook euritmie en gymnastiek; belangrijke vakken voor de motorische ontwikkeling van het kind. Bovendien bieden we de kinderen de gelegenheid zich met toneel, natuur en techniek en handvaardigheid bezig te houden.

LEERLINGVOLGSYSTEEM

Om de ontwikkeling van het kind goed te kunnen volgen, gebruikt de Vrijeschool Amsterdam West het digitale leerlingvolgsysteem ParnasSys waarin de leerlijnen van de vrijeschool zijn opgenomen. Bovendien volgen we met het Cito Volgsysteem de vaardigheids- en cognitieve ontwikkeling systematisch. Aan het Cito Volgsysteem zijn toetsen verbonden die tweemaal per jaar afgenomen worden. De toetsresultaten geven ons inzicht in het resultaat van ons onderwijs op leerling-, klas- en schoolniveau.

SCHOOLGIDS

Schoolgids van 2023/2024

ABSENTIES

Ziekmeldingen:
Absenties kunnen worden doorgegeven via Parro.

DOCUMENTEN

Jaarplan 2023/2024
Integriteitscode Stichting GGS
Klokkenluidersregeling Stichting GGS

BSO

Vanaf schooljaar 2021-2022, in ons nieuwe pand, werken we samen met de Vlinderboom. De Vlinderboom biedt BSO en op termijn een peutergroep vanuit een antroposofische visie op opvoeden: https://www.devlinderboom-opschool.nl

Vanwege de grote vraag naar opvang en de geringe beschikbare plekken en het personeelstekort kan een plaatsing op de BSO helaas niet worden gegarandeerd.Het is derhalve aanbevolen een alternatieve opvang(vorm) achter de hand te houden. Dit geldt ook als er sprake is van één of meerdere voorrangskenmerken.

De Vlinderboom werkt met de volgende voorrangskenmerken; op volgorde van prioriteit:

1.    Kinderen van medewerkers Vlinderboom
2.    Kinderen van schoolpersoneel
3.    Instromende broertjes/zusjes
4.    Kinderen met een BSO contract die willen ruilen van één dag
5.    Uitbreiding van dagen: van 1 naar 2 dagen
6.    Vlinderboom peuters die minimaal 8 maanden en 2 dagen gepeuterd hebben
7.    Uitbreiding van dagen: van 2 naar 3 dagen
8.    Kinderen met een SMI (sociaal medische indicatie) met aanvraag van de gemeente
9.    Nieuwe instroom van kinderen zonder historie (extern)
10.  Uitbreiding van dagen: van 3 naar 4 dagen

Wij werken we samen met Woest Zuid. Zij zullen niet binnen ons pand een plek creëren voor BSO, maar vanuit hun eigen locatie kinderen ophalen aan het einde van de schooldag: https://www.woestzuid.nl

Sinds kort werken wij ook samen met BSO SamSam.